top of page

§1 Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. For at få et fitness medlemskab, skal du være fyldt 18 år. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til FYSIOPULS.

 

§2 Adgang til selvtræning
For at få adgang til selvtræning, skal du registrere dig ved at indlæse registrere dig ved indtjeknings skærmen.

 

§3 Betaling
Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler via dit autoriserede betalingskort for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

 

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

 

Du giver ved dit underskrift/samtykke på nærværende kontrakt, samtykke til at FYSIOPULS opbevarer stam-oplysninger.

 

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder FYSIOPULS sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

§4 For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

 

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af FYSIOPULS

 

§5 Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7.

 

§6 Opsigelse
Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke opsiges ved en aftalt tidsperiode. Opsiges medlemskabet under en bero periode, aktiveres medlemskabet straks. Opsigelsen skal ske ved at sende indsende opsigelsesformularen som du finder på vores hjemmeside. Klik her

§7 Ændringer i priser og medlemsvilkår
FYSIOPULS forbeholder sig ret til prisændringer og ændringer af medlemsvilkår. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før ændringerne træder i kraft.
 

§8 Træning og ophold i centret
FYSIOPULS er vores allesammen sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. FYSIOPULS er også røgfrit område, både inde og ude.

 

Al træning og ophold i FYSIOPULS foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i FYSIOPULS. Unge op til 18 år samt umyndige må kun benytte FYSIOPULS faciliteter, hvis FYSIOPULS har modtaget en skriftlig tilladelse/samtykke hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn uden et gyldigt medlemskab under 14 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

 

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. 
 

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller FYSIOPULS ansatte, kan FYSIOPULS uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

 

§10. Ændringer af åbningstider, i hold m.v.
FYSIOPULS forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold. Desuden kan FYSIOPULS samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start, der refunderes ikke noget i forbindelse med dette.


§11. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FYSIOPULS. FYSIOPULS tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande:
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i skabene. FYSIOPULS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. 

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:
Ved indmeldelsen giver du lov til at FYSIOPULS må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til FYSIOPULS

§14. Afbud til holdtræning og personlig træning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan gøres via din Mywellness App. Glemmer du at melde afbud 3 gange indenfor 90 dage, bliver du udelukket for tilmelding til hold i 30 dage.

Afbud til personlig træning, skal ske senest kl. 18:00 dagen før. Glemmer du at melde afbud, svarer gebyr til den aftalte pris for din aftale.

§15. Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 10 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller ved den anviste computerskærm

§16. Venteliste
Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere om du har fået en plads på holdet. Får du en plads men ikke møder op gælder det som for sent afbud, se §14.

§17. Børn
Det er ikke muligt at medtage børn i træningsområdet mens et medlem selv træner. Heller ikke små babyer, der ligger i lift el.lign. 

§18. Videoovervågning
Vær opmærksom på at der er videoovervågning 

§20 Mobiltelefon, Kamera & Musik
Der er ikke tilladt at tale i telefon i træningsområdet, da det kan forstyrre andre. Du er velkommen til at tage billeder og filme dig selv, så længe det KUN er dig der fremgår på billedet eller i videoen. 
Der er ikke talladt at spille egen musik fra din enheds højtaler eller anden højtaler, husk derfor at medbringe høretelefon/headset. 

§22 Bero
Du har mulighed for sætte dit medlemskab i bero op til 3 måneder ad gangen for et gebyr på 150,-.
Ønsker du at stille dit medlemskab yderligere i bero i ny periode udover de første 3 måneder, skal der igen betales et nyt gebyr på 150,- for bero op til 3 måneder. For PLUS og SUPREME medlemmer, er den første periode på maksimalt 3 måneder, i løbet af et kalenderår, gebyr frit. Ønsker du at stille dit medlemskab i bero bedes du udfylde og indse formularen som du finder på vores hjemmeside. Klik her

§23 Ændring af medlemskab
Du har mulighed for at opgradere eller nedgradere dit medlemskab. Opgradering gennemføres ved udgang af løbende måned. Nedgradering gennemføres ved udgang af løbende måned + 1 måned. 

§24 Såfremt FYSIOPULS bliver medlem af Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§22 Bero
bottom of page